Tục ngữ có câu: “Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um”. Rất nhiều thứ quá cưỡng cầu ngược lại sẽ mất đi, giống như cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt cát chảy càng nhanh. Người tính chẳng bằng trời tính, toan tính nhiều sẽ tự hại đến thân.

1. Dũng cảm buông bỏ là một loại đại khí. Kiên trì hay buông bỏ đúng lúc là trí huệ của kiếp nhân sinh.

2. Trong mệnh chỉ có một thước thì khó cầu được một trượng.

3. Tuy nói vận mệnh vô thường nhưng họa phúc có căn, họa hôm này do nhân gieo ngày trước, phúc bây giờ do lúc trước tạo duyên. Cuộc đời dẫu có đảo điên, nhưng luật nhân quả thì muôn đời minh bạch, hiểu chính mình mới có thể bước ung dung tự tại, hiểu nhân quả mới sống được thong dong.

4. Muốn biết đức vơi đầy hãy nhìn chữ Nhẫn, muốn biết phúc mỏng dày nhìn vào sự độ lượng

5. “Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi vu hành. Lương dược khổ khẩu, lợi vu bệnh” (Lời thật khó nghe nhưng có lợi cho hành động, thuốc tốt tuy đắng nhưng trị lành được bệnh).

6. “Tâm là cái gốc của tướng mạo, xét rõ tâm thì tự biết được thiện ác. Hành vi là biểu hiện của tâm, xem hành vi thì biết được họa phúc”.

7. Triết gia vô lo, trí giả luôn cười, không phải là họ có tất cả những cái mình thích mình muốn, mà là họ yêu và trân quý tất cả những gì mình đang có.

Tổng hợp Thu Thủy